Posts CF-A.10. Word Capitalization
Post
Cancel

CF-A.10. Word Capitalization

(http://codeforces.com/contest/281/problem/A )

Cho một xâu kí tự chỉ gồm các kí tự Latin (cả hoa, thường); Hãy chuẩn hóa xâu thành từ đúng (kí tự đầu tiên viết hoa, các kí tự còn lại giữ nguyên)

Input:

  • Một xâu kí tự s có độ dài không quá 1000

Output:

  • Xâu đó đã được chuẩn hóa

Ví dụ:

InputOutput
ApPLeApPLe
KonjacKonjac
This post is licensed under CC BY 4.0

Trending Tags

Contents

Trending Tags