Posts CF-A.12. Stones on the Table
Post
Cancel

CF-A.12. Stones on the Table

(http://codeforces.com/contest/266/problem/A )

Trên bàn có n viên sỏi xếp thành hàng dọc, mỗi viên có một màu hoặc RED, hoặc GREEN hoặc BLUE. Đếm số lượng viên sỏi nhỏ nhất cần được lấy ra khỏi bàn để sao cho bất kì hai viên sỏi nào cạnh nhau đều có màu khác nhau. Các viên sỏi trong hàng được xem là cạnh nhau nếu giữa chúng không có viên sỏi nào khác.

Input:

  • Dòng đầu chứa số nguyên n (1 ≤ n ≤ 50)
  • Dòng thứ hai ghi xâu kí tự s thể hiện dãy viên sỏi được đánh số từ 1 tới n, từ trái sang phải. Mỗi kí tự chỉ có thể là R, G, B thể hiện màu của viên sỏi.

Output:

  • In số nguyên duy nhất là đáp án bài toán

Ví dụ:

InputOutput
3RRG1
5RRRRR4
4BRBG0
This post is licensed under CC BY 4.0

Trending Tags

Contents

Trending Tags