Posts CF.A.13. Police Recruits
Post
Cancel

CF.A.13. Police Recruits

(http://codeforces.com/contest/427/problem/A )

Phòng cảnh sát thành phố bắt đầu khởi động chiến dịch chống tội phạm trong tháng. Ban đầu họ không có nhân lực, họ tiến hành tuyển dụng tân binh theo nhóm.

Trong khi đó, tội phạm vẫn hoành hành trong thành phố. Mỗi một nhân viên phòng cảnh sát sẽ phụ trách đúng một tên tội phạm trong suốt quá trình hoạt động của mình.

Tại một thời điểm, nếu có tội phạm xuất hiện mà không có nhân viên cảnh sát nào rảnh rỗi (chưa nhận quản lý tội phạm nào) thì tên tội phạm đó được xem là không được quản lý.

Cho dãy thông tin về tội phạm, và tình trạng tuyển dụng cảnh sát. Bạn hãy đếm số lượng tội phạm không được quản lý?

Input:

 • Dòng đầu ghi số nguyên n (1 ≤ n ≤ 105) là số lượng các sự kiện.
 • Dòng tiếp theo ghi n số nguyên cách nhau bởi dấu cách: là -1 nghĩa là tội phạm đó đang xảy ra, ngược lại sẽ được biểu diễn bằng số nguyên dươn
 • g, thể hiện số lượng nhân viên cảnh sát được tuyển dụng tại thời điểm đó. Không có thời điểm nào tuyển dụng quá 10 nhân viên cảnh sát.

Output:

 • Một số nguyên là số lượng tội phạm không được quản lí.

Ví dụ:

InputOutput
3
-1 -1 1
2
8
1 -1 1 -1 -1 1 1 1
1
1
1-1 -1 2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
8

Giải thích Test 2:

 • 1 người được tuyển dụng
 • 1 tội phạm xuất hiện  nhân viên vừa được tuyển dụng sẽ quản lí
 • 1 người được tuyển
 • 1 tội phạm xuất hiện  NV vừa được tuyển dụng quản lí
 • 1 tội phạm xuất hiện, không có NV nào quản lí  có 1 tội phạm ko được quản lí
 • tuyển 1 NV
 • tuyển 1 NV
 • tuyển 1NV
This post is licensed under CC BY 4.0

Trending Tags

Contents

Trending Tags