Posts CF-A.14. Black Square
Post
Cancel

CF-A.14. Black Square

(http://codeforces.com/contest/431/problem/A )

Gần đây, một học sinh xuất sắc tên là Jury đưa ra một nhận định rằng các bài học trên lớp thật quá buồn tẻ, vậy nên trong giờ học cậu ta tải một trò chơi tên là "Black Square" trên chiếc điện thoại hiện đại của mình và chơi.

Ở trò chơi này, màn hình cảm ứng được chia thành 4 dải dọc. Mỗi giây, một hình vuông màu đen xuất hiện ở một trong 4 dọc. Theo luật chơi, Jury phải sử dụng chính giây này để chạm thật nhanh vào hình vuông đen để nó biến mất. Jury rất thông minh nhưng lại lười biếng, cậu ta tính toán sẽ phải mất đúng ai calo để chạm được vào dọc thứ i.

Bạn được cho một xâu s, mô tả quá trình trò chơi diễn ra và các số a1, a2, a3, a4. Hãy tính xem Jury cần tiêu tốn hết bao nhiêu calo để có thể chiến thắng trò chơi?

Input:

  • Dòng đầu ghi 4 số nguyên a1, a2, a3, a4 cách nhau bởi dấu cách (0 ≤ _a_1, _a_2, _a_3, _a_4 ≤ 104)
  • Dòng thứ hai ghi xâu s (1 ≤ s ≤ 105) với kí tự thứ i của xâu là "1" nếu vào giây thứ i của trò chơi, hình vuông màu đen xuất hiện ở dọc thứ 1; là "2" hình vuông màu đen xuất hiện ở dọc thứ 2; là "3" hình vuông màu đen xuất hiện ở dọc thứ 3; là "4" hình vuông màu đen xuất hiện ở dọc thứ 4.

Output:

  • In ra một số nguyên duy nhất là mức năng lượng mà Jury tiêu tốn

Ví dụ:

InputOutput
1 2 3 4
123214
13
1 5 3 2
11221
13
This post is licensed under CC BY 4.0

Trending Tags

Contents

Trending Tags