Posts CF-A.15. Night at the Museum
Post
Cancel

CF-A.15. Night at the Museum

(http://codeforces.com/contest/731/problem/A )

Grigoriy nhận một công việc làm bảo vệ ở bảo tàng. Đêm đầu tiên, anh ta nhận được một "máy dập nổi" và tiếp nhận toàn bộ trang thiết bị của buổi triển lãm.

" Máy dập nổi" là một thiết bị đặc biệt cho phép in chữ lên đĩa nhựa. Chữ được in lần lượt, từng kí tự một. Máy này gồm một bánh xe với các chữ cái Latin thường được in trên đó, một con trỏ hiện thời thể hiện vị trí kí tự hiện thời và một nút bấm tại đó cho phép in ra kí tự hiện thời. Có thể quay bảng chữ cái một bước theo chiều kim đồng hồ hoặc ngược chiều kim đồng hồ. Ban đầu, con trỏ ở vị trí kí tự "a". Các kí tự khác được xác định trên vòng tròn theo thứ tự như trên hình:

Sau khi Grigoriy lấy một vật mới vào kệ, cậu phải in tên cuộc triển lãm tương ứng và gắn vào nó. Sau thao tác in, con trỏ hiện thời không nhất thiết phải quay trở về vị trí ban đầu.

Grigoriy lo rằng cuộc triển lãm sẽ được diễn ra sớm và cậu ta muốn làm càng nhanh càng tốt. Bạn hãy giúp cậu ấy: cho xâu kí tự là tên cuộc triển lãm, tìm số bước quay bánh xe ít nhất để có thể in được xâu đó?

Input:

  • Một dòng duy nhất ghi tên của cuộc triển lãm: không chứa dấu cách, chỉ chứa các kí tự viết thường Tiếng Anh, độ dài không quá 100 kí tự.

Output:

  • In ra một số nguyên là đáp án.

Ví dụ:

InputOutput
zeus18
map35
ares34

Giải thích ví dụ 1:

This post is licensed under CC BY 4.0

Trending Tags

Contents

Trending Tags