Posts CF.A.19. Colorful Stones (Simplified Edition)
Post
Cancel

CF.A.19. Colorful Stones (Simplified Edition)

(http://codeforces.com/contest/265/problem/A )

Có một dãy các viên đá nhiều màu khác nhau. Mỗi viên đá có một màu Red, Green hoặc Blue. Cho biết trạng thái màu của dãy đá, được thể hiện bằng xâu kí tự s: mỗi kí tự có thể là 'R', "G' hoặc 'B'.

Ban đầu Liss đứng tại vị trí viên sỏi đầu tiên và thực hiện theo hướng dẫn một số lần. Mỗi chỉ dẫn là một trong ba lệnh "Red", "Green" hoặc "Blue". Sau khi thực hiện chỉ dẫn _ c _, nếu Liss đứng ở viên sỏi có màu _ c _, Liss sẽ di chuyển sang viên sỏi phía trước, nếu không thì đứng nguyên tại chỗ.

Cho xâu kí tự t, số lượng chỉ dẫn là t, kí tự thứ i của xâu t thể hiện chỉ dẫn thứ i.

Hãy xác định vị trí cuối cùng của Liss (số lượng viên sỏi mà Liss di chuyển được) sau khi thực hiện các chỉ dẫn đã cho. Liss ban đầu đứng ở viên sỏi có chỉ số 1, và Liss không di chuyển ra khỏi dãy sỏi.

Input:

  • Gồm hai dòng, dòng thứ nhất ghi xâu s
  • Dòng thứ hai ghi xâu t
  • Các xâu có độ dài trong đoạn [1,50]

Output:

  • Ghi một số nguyên là kết quả của bài toán.

Ví dụ:

InputOutput
RGB
RRR
2
RRRBGBRBBB
BBBRR
3
BRRBGBRGRBGRGRRGGBGBGBRGBRGRGGGRBRRRBRBBBGRRRGGBBB
BBRBGGRGRGBBBRBGRBRBBBBRBRRRBGBBGBBRRBBGGRBRRBRGRB
15
This post is licensed under CC BY 4.0

Trending Tags

Contents

Trending Tags