Posts CF-A.2. Anton and Danik
Post
Cancel

CF-A.2. Anton and Danik

(http://codeforces.com/contest/734/problem/A )

Anton và Danik đều thích chơi cờ. Họ chơi n ván cờ, mỗi ván cờ họ ghi lại ai là người chiến thắng – Anton hay Danik. Không có ván nào là hòa cả. Bạn hãy giúp họ xác định xem ai là người thắng chung cuộc?

Input:

  • Dòng đầu ghi số nguyên N (1 ≤ n ≤ 100 000)
  • Dòng thứ hai ghi một xâu kí tự gồm N kí tự (chỉ có thể là A; hoặc D;) thể hiện người thắng cuộc trong n ván cờ.

Output:

  • Ghi 'Anton' nếu Anton thắng nhiều ván cờ hơn, ngược lại ghi 'Danik'; nếu hai người cùng thắng số ván bằng nhau, ghi 'Friendship"

Ví dụ:

InputOutput
6ADAAAAAnton
7DDDAADADanik
6DADADAFriendship
This post is licensed under CC BY 4.0

Trending Tags

Contents

Trending Tags