Posts CF.A.21. Shaass and Oskols
Post
Cancel

CF.A.21. Shaass and Oskols

(http://codeforces.com/contest/294/problem/A )

Shaass đi săn chim. Trên cột điện, n dây điện song song với nhau, các dây điện được đánh số từ 1 tới n theo chiều từ trên xuống dưới. Trên mỗi dây điện, có một số chú chim Ó đứng cạnh những con khác. Giả sử có ai con Ó đậu ở dây thứ i.

Thỉnh thoảng Shaass bắn một trong các chú chim, và nó bị chết (giả sử chú chim ở dây thứ i bị chết). Khi đó tất cả các chú chim đậu phía bên trái chú chim bị chết trên dây thứ i sẽ sợ hãi và nhảy lên dây thứ i-1. Nếu không có dây điện nào phía trên, con chim sẽ bay đi. Và tất cả các chú chim ở phía bên phải của chú chim bị chết sẽ nhảy xuống dây thứ i+1. Nếu không còn dây nào, nó sẽ bay đi.

Shaass bắn m chú chim. Bạn được cho số chim ban đầu trên các dây điện, hãy giúp Shaass đếm xem, sau khi bắn m chú chim, trên các dây còn bao nhiêu chú chim?

Input:

  • Dòng đầu ghi số nguyên n (1 ≤ n ≤ 100).
  • Dòng tiếp theo ghi gồm n số nguyên cách nhau bởi dấu cách a_1, a_2, …, a_n, (0 ≤ a_i ≤ 100).
  • Dòng thứ ba ghi số nguyên m (1 ≤ m ≤ 100).
  • M dòng tiếp theo mỗi dòng ghi hai số nguyên x_i và y_i. thể hiện: lần thứ i Shaass bắn chú chim thứ yi (tính từ bên trái sang) ở trên dây thứ xi. (1 ≤ x_i ≤ n, 1 ≤ y_i). Dữ liệu input đảm bảo có ít nhất yi chú chim trên dây thứ xi vào thời điểm bắn phát thứ i.

Output:

  • Gồm n dòng, dòng thứ i ghi số lượng chim còn lại trên dây thứ i

Ví dụ:

InputOutput
5
10 10 10 10 10
5
2 5
3 13
2 12
1 13
4 6
0
1
2
5
0
1
6
3
2 4 1
1
2 2
3
0
3
This post is licensed under CC BY 4.0

Trending Tags

Contents

Trending Tags