Posts CF.A.22. Juicer
Post
Cancel

CF.A.22. Juicer

(http://codeforces.com/contest/709/problem/A )

Kolya chuẩn bị vắt nước cam bằng chiếc máy vắt cam của mình. Cậu có n quả cam có kích thước a_1, a_2, …, a_n. Kolya sẽ đưa các quả cam vào máy vắt cam theo đúng thứ tự đó, ban đầu là quả cam có kích thước a1, sau đó là a2,… Để có thể vắt được bằng máy, quả cam phải có kích thước >=b, nếu Kolya thấy quả nào có kích thước không phù hợp, cậu bỏ qua và làm tiếp với quả tiếp theo.

Máy vắt cam có bộ phận ép tiết kiệm: vắt cùng lúc nhiều quả cam nếu tổng kích thước quả cam nhỏ hơn hoặc bằng d, nếu Kolya ép nhiều quả cam có tổng kích thước lớn hơn d, máy vắt sẽ bị tắc. Khi hiện tượng này xảy ra, Kolya phải làm sạch bộ phận tiết kiệm (cả khi nó không có gì) và tiếp tục ép nước cam. Hỏi bao nhiêu lần Kolya phải dọn sạch bộ phận tiết kiệm để có thể vắt hết số cam trên bằng cách vắt tiết kiệm.

Input:

  • Dòng đầu ghi các số nguyên n, b và d (1 ≤ n ≤ 100 000, 1 ≤ b ≤ d ≤ 1 000 000) tương ứng là: số lượng quả cam n, kích thước lớn nhất mà máy vắt chấp nhận b, và d là điều kiện phải làm sạch bộ phận tiết kiệm.
  • Dòng tiếp theo ghi n số nguyên a_1, a_2, …, a_n (1 ≤ a_i ≤ 1 000 000)

Output:

  • In ra một số nguyên là đáp án bài toán.

Ví dụ:

InputOutput
2 7 10
5 6
1
1 5 10
7
0
3 10 10
5 7 7
1
1 1 1
1
0

Giải thích test 1: Kolya ép nước từ 2 quả cam và sau đó làm sạch bộ phận tiết kiệm

Test 2: Những quả cam không vừa máy vắt nên Kolya không vắt -> không phải làm sạch

This post is licensed under CC BY 4.0

Trending Tags

Contents

Trending Tags