Posts CF.A.23. Carrot Cakes
Post
Cancel

CF.A.23. Carrot Cakes

(http://codeforces.com/contest/799/problem/A)

Mất t phút để nướng k chiếc bánh Cà rốt, tất cả các bánh đều sẵn sàng sau t phút nướng trong lò. Arkady cần nướng ít nhất n chiếc bánh để hoàn thành công việc, nhưng hiện tại cậu không có chiếc bánh nào. Tuy nhiên, cậu có rất nhiều nguyên liệu và một chiếc lò nướng. Hơn nữa, Arkady có thể làm thêm một chiếc lò nướng nữa để việc nướng bánh của cậu được nhanh hơn, để làm một chiếc lò nướng, cậu mất d phút. Trong khi làm một lò nướng mới, chỉ duy nhất 1 lò cũ có thể nướng bánh, sau khi có lò mới, cả hai lò cùng được dùng để nướng bánh. Arkady chỉ làm thêm 1 lò duy nhất.

Bạn hãy kiểm tra xem, liệu cậu bạn ở trên có phải làm thêm lò nướng nữa không? Ví dụ: nếu làm thêm lò, để nướng n chiếc bánh, có nhanh hơn không? Nếu thời gian nướng bánh không thay đổi trong hai trường hợp, việc làm thêm lò nướng là không cần thiết.

Input:

  • Một dòng duy nhất ghi 4 số nguyên n, t, k, d (1 ≤ n, t, k, d ≤ 1 000)

Output:

  • Ghi "YES" nếu nên làm thêm lò, ngược lại ghi "NO"

Ví dụ:

InputOutput
8 6 4 5YES
8 6 4 6NO
10 3 11 4NO
4 2 1 4YES

Giải thích test 1: Nếu sử dụng 1 lò nướng, có thể nướng 8 bánh trong 12 phút; nếu làm thêm lò mới, mất 5 phút làm lò, sau đó 6 phút, lò thứ nhất nướng 4 bánh, lò thứ 2 nướng 4 bánh  tổng thời gian nướng là 11 phút  nên làm thêm lò nướng.

This post is licensed under CC BY 4.0

Trending Tags

Contents

Trending Tags