Posts CF.A.24. Anton and Letters
Post
Cancel

CF.A.24. Anton and Letters

(http://codeforces.com/contest/443/problem/A)

Một tập hợp gồm các kí tự thường trong bảng chữ cái Tiếng Anh. Anton viết các kí tự trong tập hợp đó trên một hàng, cách nhau bởi dấu phẩy (,). Cậu cũng nhóm tập hợp đó trong cặp ngoặc nhọn {}

Không may, thi thoảng cậu cũng bị đãng trí, cậu viết các kí tự lặp lại. Hãy giúp Anton đếm xem, tập hợp kí tự của cậu gồm có bao nhiêu kí tự khác nhau đôi một?

Input:

  • Một dòng duy nhất ghi tập hợp các kí tự, độ dài xâu không quá 1000.

Output:

  • In ra một số duy nhất là đáp án.

Ví dụ:

InputOutput
{a, b, c}3
{b, a, b, a}2
{}0
This post is licensed under CC BY 4.0

Trending Tags

Contents

Trending Tags