Posts CF.A.25. Way Too Long Words
Post
Cancel

CF.A.25. Way Too Long Words

(http://codeforces.com/contest/71/problem/A)

Trong tiếng Anh có một số từ rất dài như "localization" hay "internationalization" điều đó khiến cho việc viết những văn bản có sự lặp đi lặp lại của những từ này rất khó khăn và tốn thời gian.

Cho một từ rất dài (có độ dài lớn hơn 10 kí tự). Tất cả các từ dài đều có thể thay thế bằng các từ viết tắt. Quy tắc tạo từ viết tắt như sau: giữ nguyên kí tự đầu và cuối của từ, giữa chúng ghi số lượng kí tự giữa chúng (số được biểu diễn ở dạng thập phân, không có số 0 vô nghĩa ở đầu)

Ví dụ: từ "localization" viết thành "l10n", và "internationalization" viết thành "i18n".

Cho n từ dài, hãy sinh các từ viết tắt tương ứng.

Input:

  • Dòng đầu ghi số nguyên n (1<=n<=100)
  • N dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi một từ: mỗi từ bao gồm nhiều kí tự thường trong bảng chữ cái Tiếng Anh, mỗi từ có độ dài không quá 100.

Output:

  • In ra n dòng, tương ứng với n từ dài là n từ viết tắt.

Ví dụ:

InputOutput
4
word
localization
internationalization
pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis
word
l10n
i18n
p43s
This post is licensed under CC BY 4.0

Trending Tags

Contents

Trending Tags