Posts CF.A.26. Free Ice Cream
Post
Cancel

CF.A.26. Free Ice Cream

(http://codeforces.com/contest/686/problem/A)

Sau chuyến phiêu lưu kì thú với chiếc gương thần kì, Kay và Gerda đã trở lại nhà và tặng cho những đứa trẻ những que kem mát lạnh trong mùa hè.

Ban đầu, họ có x túi kem. Vì là kem miễn phí nên bọn trẻ tập trung thành hàng trước nhà của Kay và Gerda cả ngày lẫn đêm. Mỗi bạn trong hàng muốn: hoặc là có được một vài bịch kem cho mình và cho bạn mình, hoặc là gửi cho Kay và Gerda những bịch kem của mình (họ mang kem của mình đến cho hai bạn)

Nếu người trong hàng mang d bịch kem tới nhà, Kay và Gerda sẽ lấy cả các bịch kem đó để vào kho kem chung của mình. Nếu một đứa trẻ muốn có d bịch kem, Kay và Gerda sẽ đưa cho bạn đó đủ d bịch kem, nếu không có đủ d bịch kem thì đứa trẻ không nhận bịch nào và tự động rời hàng trong buồn bã.

Kay muốn đếm số lượng bịch kem và họ có sau khi tất cả bạn nhỏ xếp hàng dời đi và Gerda muốn đếm xem có bao nhiêu đứa trẻ phải ra về trong buồn bã?

Input:

  • Dòng đầu ghi hai số nguyên n, x cách nhau bởi dấu cách (1<=n<=1000, 0<=x<=10^9).
  • N dòng tiếp theo, mồi dòng gồm một kí tự "+" hoặc "-" và một số nguyên d_i cách nhau bởi dấu cách (1<=d_i<=10^9):
    • "+ d_i" nghĩa là sẽ lấy di bịch kem từ người xếp hàng ở vị trí thứ i trong hàng
    • "- d_i" nghĩa là sẽ cho đi di bịch kem cho người đứng xếp hàng đứng ở vị trí thứ i

Output:

  • In ra hai số: số đầu tiên là số bịch kem mà còn lại, số thứ hai là số bạn nhỏ không được nhận kem

Ví dụ:

InputOutput
5 7
+ 5
- 10
- 20
+ 40
- 20
22 1
5 17
- 16
- 2
- 98
+ 100
- 98
3 2
This post is licensed under CC BY 4.0

Trending Tags

Contents

Trending Tags