Posts CF.A.27. Helpful Maths
Post
Cancel

CF.A.27. Helpful Maths

(http://codeforces.com/contest/339/problem/A)

Xenia học toán về phần phép cộng. Cô giáo viết một phép cộng gồm nhiều số hạng và yêu cầu các học sinh tính tổng. Để cho đơn giản các số hạng chỉ có thể là 1, 2 hoặc 3. Xenia chỉ có thể tính được nếu như các số hạng được viết theo thứ tự từ nhỏ tới lớn.

Bạn được cho biểu thức, hãy viết lại biểu thức để Xenia có thể tính được.

Input:

  • Một dòng ghi xâu kí tự thể hiện biểu thức của cô giáo. Xâu không quá 100 kí tự

Output:

  • Một xâu kí tự mà Xenia có thể giải quyết.

Ví dụ:

InputOutput
3+2+11+2+3
1+1+3+1+31+1+1+3+3
22
This post is licensed under CC BY 4.0

Trending Tags

Contents

Trending Tags