Posts CF.A.28. Team Olympiad
Post
Cancel

CF.A.28. Team Olympiad

(http://codeforces.com/contest/490/problem/A)

Ngôi trường No0 của thành phố Berland có n học sinh. Tất cả các học sinh đều giỏi: một số giỏi lập trình, một số giỏi toán, số còn lại giỏi Lý. Mỗi học sinh được gán một chỉ số là ti với:

  • ti=1 nếu học sinh thứ i giỏi lập trình
  • ti=2 nếu học sinh thứ i giỏi toán
  • ti=3 nếu học sinh thứ i giỏi Lý

Mỗi học sinh chỉ giỏi một môn.

Một đội học sinh giỏi gồm 3 học sinh, giáo viên trong trường quyết định rằng 3 thành viên trong đội mỗi em sẽ giỏi một môn khác nhau. Nghĩa là mỗi đội gồm 1 em giỏi lập trình, 1 em giỏi toán, 1 em giỏi lý. Và tất nhiên, mỗi học sinh chỉ thuộc một đội.

Hỏi số lượng đội HSG lớn nhất mà trường có thể thành lập để tham gia thi HSG? Và các đội sẽ được lập thế nào?

Input:

  • Dòng đầu ghi số nguyên n (1<=n<=5000)
  • Dòng thứ hai ghi n số t_1,t_2,…,t_n (1<=t_i<=3)

Output:

  • Dòng đầu ghi số nguyên w là số lượng đội lớn nhất có thể lập thành
  • W dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm 3 số nguyên thể hiện chỉ số của các học sinh được chọn vào đội đó. Bạn có thể ghi các đội theo thứ tự bất kì. Các học sinh được đánh chỉ số từ 1 tới n. Nếu có nhiều phương án lập đội, hãy in ra một phương án đúng bất kì.
  • Nếu không có đội nào được lập thỏa mãn yêu cầu, in ra 0.

Ví dụ:

InputOutput
7
1 3 1 3 2 1 2
2
3 5 2
6 7 4
4
2 1 1 2
0
This post is licensed under CC BY 4.0

Trending Tags

Contents

Trending Tags