Posts CF.A.29. New Password
Post
Cancel

CF.A.29. New Password

(http://codeforces.com/contest/770/problem/A)

Innokentiy muốn thay đổi mật khẩu vào mạng xã hội của mình nhưng cậu ta rất lười nghĩ password mới. Cậu ta cần bạn giúp!

Innokentiy muốn mật khẩu mới phải thỏa mãn một số điều kiện sau:

  • Mật khẩu có độ dài n
  • Chỉ chứa kí tự thường trong bảng chữ cái TA
  • Số lượng kí tự khác nhau trong password phải là k
  • Hai kí tự liên tiếp trong password phải khác nhau

Bạn hãy giúp cậu ấy sinh ra một password thỏa mãn điều kiện đã đưa ở trên.

Input:

  • Dòng đầu ghi 2 số nguyên n, k (2 ≤ n ≤ 100, 2 ≤ k ≤ min(n, 26)). Dữ liệu đảm bảo luôn sinh được password như ý.

Output:

  • In ra một password hợp lệ bất kì.

Ví dụ:

InputOutput
4 3java
6 6python
5 2phphp
This post is licensed under CC BY 4.0

Trending Tags

Contents

Trending Tags