Posts CF-A.3. Bear and Big Brother
Post
Cancel

CF-A.3. Bear and Big Brother

(http://codeforces.com/contest/791/problem/A )

Gấu Limak muốn trở thành chú gấu lớn nhất trong rừng hay ít ra cũng phải lớn hơn anh trai Bob. Hiện giờ, Limak và Bob cân nặng tương ứng là a, b kg và a\<=b; Limak ăn rất nhiều và cân nặng của chú tăng gấp ba lần mỗi năm, trong khi cân nặng của Bob mỗi năm lại tăng gấp đôi. Hỏi sau bao nhiêu năm (kể từ bây giờ) Limak bắt đầu vượt cân nặng của anh Bob?

Input:

  • Dòng duy nhất chứa hai số nguyên a, b (1 ≤ a ≤ b ≤ 10)

Output:

  • In ra một số nguyên thể hiện số năm tối thiểu để Limak bắt đầu có cân nặng hơn của Bob

Ví dụ:

InputOutput
4 72
4 93
1 11
This post is licensed under CC BY 4.0

Trending Tags

Contents

Trending Tags