Posts CF.A.31. Lineland Mail
Post
Cancel

CF.A.31. Lineland Mail

(http://codeforces.com/contest/567/problem/A)

Giả sử các thành phố thuộc đất nước LineLand được đánh dấu tại các tọa độ nguyên trên trục Ox. Mỗi thành phố có một tọa độ riêng biệt.

Những cư dân của LineLand muốn gửi thư cho nhau. Mỗi người chỉ có thể gửi thư cho một người bạn ở một thành phố khác với nơi mình đang ở.

Chi phí để gửi thư được tính bằng khoảng cách giữa hai thành phố đó.

Yêu cầu: với mỗi thành phố i, bạn hãy tính hai giá trị MINi, MAXi tương ứng là chi phí gửi thư nhỏ nhất/lớn nhất từ thành phố i đến thành phố khác.

Input:

  • Dòng đầu ghi số nguyên n (2 ≤ n ≤ 105)
  • Dòng thứ hai ghi n số nguyên x_1, x_2,…,x_n (-10^9<=x_i<=10^9) thể hiện các tọa độ phân biệt của n thành phố, dãy x được sắp xếp theo chiều tăng dần.

Output:

  • In ra n dòng, dòng thứ i gồm hai giá trị MINi và MAXi cách nhau bởi dấu cách.

Ví dụ:

InputOutput
4
-5 -2 2 7
3 12
3 9
4 7
5 12
2
-1 1
2 2
2 2
This post is licensed under CC BY 4.0

Trending Tags

Contents

Trending Tags