Posts CF.A.33. Snacktower
Post
Cancel

CF.A.33. Snacktower

(http://codeforces.com/problemset/problem/767/A)

Theo truyền thuyết, cư dân của xứ sở Ankh-Morpork đã làm phật lòng bà chúa Fortune và chịu lời nguyền của bà chúa. Bà nguyền rằng: lúc nào đó sẽ có n bịch bimbim sẽ rơi trúng đất nước này, người dân muốn thoát khỏi nạn chết ngập trong bimbim phải nhanh chóng xếp những bịch bimbim thành tháp: đặt bịch bimbim có kích thước to ở dưới, kích thước bé ở trên trong khi chỉ được phép đặt bịch bimbim lên đỉnh tháp.

Nhiều năm trôi qua, đến ngày bimbim bắt đầu rơi xuống, người dân bắt đầu xếp tháp bimbim.

Họ gặp khó khăn khi thứ tự các gói bimbim rơi xuống không theo đúng trật tự xếp tháp: họ không thể đặt bịch bimbim lên đỉnh tháp được cho tới khi tất cả các bịch bimbim có kích thước lớn hơn rơi đủ xuống, sau đó họ sẽ đặt các bịch bimbim lên đỉnh tháp.

Hãy giúp người dân của đất nước này khỏi lời nguyền của Fortune.

Input:

  • Dòng đầu ghi số nguyên n (1 ≤ n ≤ 100 000)
  • Dòng thứ hai ghi n số nguyên cách nhau bởi dấu cách: số thứ i ghi kích thước bịch bimbim ngày thứ i rơi xuống. Kích thước các bịch bimbim có giá trị nguyên từ 1 tới n

Output:

  • In ra n dòng, dòng thứ i ghi kích thước của bịch bimbim được đặt ở đỉnh tháp vào ngày i. Nếu ngày đó không đặt được bịch nào lên đỉnh tháp, in ra một dòng trống.

Ví dụ:

InputOutput
3
3 1 2
3

2 1
5
4 5 1 2 3

5 4


3 2 1
This post is licensed under CC BY 4.0

Trending Tags

Contents

Trending Tags