Posts CF.A.34. Oath of the Night's Watch
Post
Cancel

CF.A.34. Oath of the Night's Watch

(http://codeforces.com/contest/768/problem/A)

Jon-Snow được giao nhiệm vụ hỗ trợ các nhà quản lý trong khách sạn. Có n nhà quản lý, mỗi nhà quản lý được đặc trưng bởi một giá trị gọi là năng lực quản lý. Jon-Snow muốn hỗ trợ những nhà quản lý thỏa mãn điều kiện: tồn tại ít nhất một nhà quản lý khác có năng lực lớn hơn người này hoặc có ít nhất một nhà quản lý khác có năng lực nhỏ hơn người này.

Hỏi: có bao nhiêu nhà quản lý sẽ được Jon hỗ trợ?

Input:

  • Dòng đầu ghi số nguyên n (1 ≤ n ≤ 10^5)
  • Dòng thứ hai ghi n số nguyên thể hiện năng lực quản lý a_1,a_2, ..,a_n (0 ≤ a_i ≤ 10^9)

Output:

  • In ra một số nguyên duy nhất là kết quả bài toán.

Ví dụ:

InputOutput
2
1 5
0
3
1 2 5
1
This post is licensed under CC BY 4.0

Trending Tags

Contents

Trending Tags