Posts CF.A.35. Next Round
Post
Cancel

CF.A.35. Next Round

(http://codeforces.com/contest/158/problem/A)

Luật của cuộc thi có đoạn: "thí sinh có điểm lớn hơn 0 và có điểm bằng thí sinh đứng thứ k trong bảng kết quả cuối cùng sẽ được tham gia vòng thi kế tiếp…"

Có n thí sinh tham gia cuộc thi (n ≥ k), bạn được biết bảng kết quả cuối cùng của các thí sinh. Hãy đếm xem có bao nhiêu thí sinh sẽ được tham gia vòng thi kế tiếp?

Input:

  • Dòng đầu ghi số nguyên n, k (1≤k≤n≤ 50)
  • Dòng thứ hai ghi n số nguyên cách nhau bởi dấu cách a_1,a_2,…,a_n (0≤a_i≤100) thể hiện điểm số của n thí sinh được sắp xếp theo thứ tự không tăng a[i]≥a[i+1]

Output:

  • In ra một số nguyên là số lượng thí sinh được tham gia vòng thi kế tiếp

Ví dụ:

InputOutput
8 5
10 9 8 7 7 7 5 5
6
4 2
0 0 0 0
0
This post is licensed under CC BY 4.0

Trending Tags

Contents

Trending Tags