Posts CF-A.5. Beautiful Matrix
Post
Cancel

CF-A.5. Beautiful Matrix

(http://codeforces.com/contest/263/problem/A )

Cho ma trận kích thước 5x5, bao gồm 24 số 0 và duy nhất một số 1. Giả sử các dòng có chỉ số 1..5; các cột có chỉ số 1..5; Một bước đi hợp lệ là bước đi thỏa mãn điều kiện sau:

  • Tráo đổi hai hàng cạnh nhau.
  • Tráo đổi hai cột cạnh nhau.

Một ma trận được gọi là đẹp (beautiful matrix) nếu số 1 duy nhất được di chuyển về giữa ma trận. Đếm số lượng thao tác đổi để có được ma trận đẹp.

Input:

  • Gồm 5 dòng chứa ma trận đã cho

Output:

  • Một số duy nhất là số lượng bé nhất các thao tác cần được thực hiện để ma trận đã cho thành ma trận đẹp

Ví dụ:

InputOutput
0 0 0 0 0
0 0 0 0 1
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
3
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 1 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
1
This post is licensed under CC BY 4.0

Trending Tags

Contents

Trending Tags