Posts CF-A.7. Petya and Strings
Post
Cancel

CF-A.7. Petya and Strings

(http://codeforces.com/contest/112/problem/A )

Cho hai xâu kí tự s1, s2 có độ dài bằng nhau và chỉ chứa các kí tự latin trong bảng chữ cái Tiếng Anh (cả chữ hoa, chữ thường). Hãy so sánh hai xâu s1, s2 theo thứ tự từ điển.

Input:

  • Gồm hai dòng, dòng thứ nhất ghi xâu s1,dòng thứ hai ghi xâu s2 (độ dài xâu trong đoạn [1,100])

Output:

  • Ghi -1 nếu xâu s1<s2; 1 nếu s1>s2; 0 nếu s1=s2

Ví dụ:

InputOutput
aaaa
aaaA
0
abs
Abz
-1
abcdefg
AbCdEfF
1
This post is licensed under CC BY 4.0

Trending Tags

Contents

Trending Tags