Posts CF-A.9. Word
Post
Cancel

CF-A.9. Word

(http://codeforces.com/contest/59/problem/A )

Vasya thiết kế một tiện ích giúp cho việc đổi các xâu kí tự gồm vừa chữ hoa, chữ thường thành các xâu kí tự hoặc là toàn chữ hoa, hoặc là toàn chữ thường. Và đây là quy tắc chuyển đổi: Nếu từ có số lượng kí tự thường nhiều hơn hoặc bằng số lượng kí tự hoa thì xâu được đổi cả về kí tự thường. ngược lại xâu được chuyển cả về kí tự hoa.

Input:

  • Một dòng chứa xâu s (gồm cả chữ hoa, chữ thường trong bảng chữ cái Latin) (độ dài xâu s không quá 100)

Output:

  • In ra xâu s sau khi đã chuyển đổi

Ví dụ:

InputOutput
HoUsehouse
ViPVIP
maTRIxmatrix
This post is licensed under CC BY 4.0

Trending Tags

Contents

Trending Tags