Posts Bài tập luyện tập CF-A
Post
Cancel

Bài tập luyện tập CF-A

Hướng dẫn tự luyện tập thuật toán và lập trình

Dưới đây là danh sách có thứ tự các bài tập được lựa chọn từ trang codeforces, được sắp xếp theo thứ tự tăng dần về độ khó. Danh sách này gồm các bài tập mức độ Div2-A, gồm các bài toán đơn giản. Học sinh làm bài theo thứ tự này và có thể tự điều chỉnh (bỏ qua một số bài) nếu thấy bài quá dễ so với mức năng lực của mình. Tuy nhiên, tốt hơn hãy làm theo thứ tự với tốc độ nhanh nhất có thể.

Trong quá trình làm bài, hãy ghi lại những lưu ý, những kĩ thuật mà mình mới học được qua từng bài.

 1. CF-A.1. Vanya and Fence
 2. CF-A.2. Anton and Danik
 3. CF-A.3. Bear and Big Brother
 4. CF-A.4. Team
 5. CF-A.5. Beautiful Matrix
 6. CF-A.6. Gravity Flip
 7. CF-A.7. Petya and Strings
 8. CF-A.8. Boy or Girl
 9. CF-A.9. Word
 10. CF-A.10. Word Capitalization

 11. CF-A.11. Magnets
 12. CF-A.12. Stones on the Table
 13. CF.A.13. Police Recruits
 14. CF-A.14. Black Square
 15. CF-A.15. Night at the Museum
 16. CF-A.16. Games
 17. CF.A.17. Buy a Shovel
 18. CF.A.18. Is your horseshoe on the other hoof?
 19. CF.A.19. Colorful Stones (Simplified Edition)
 20. CF.A.20. Die Roll

 21. CF.A.21. Shaass and Oskols
 22. CF.A.22. Juicer
 23. CF.A.23. Carrot Cakes
 24. CF.A.24. Anton and Letters
 25. CF.A.25. Way Too Long Words
 26. CF.A.26. Free Ice Cream
 27. CF.A.27. Helpful Maths
 28. CF.A.28. Team Olympiad
 29. CF.A.29. New Password
 30. CF.A.30. Presents

 31. CF.A.31. Lineland Mail
 32. CF.A.32. Mahmoud and Longest Uncommon Subsequence
 33. CF.A.33. Snacktower
 34. CF.A.34. Oath of the Night’s Watch
 35. CF.A.35. Next Round
 36. CF.A.36. Bit++
 37. CF.A.37. Young Physicist
 38. CF.A.38. Pangram
 39. CF.A.39. Twins
 40. CF.A.40. Keyboard

 41. CF.A.41. Even Odds
 42. CF.A.42. I Wanna Be the Guy
 43. CF-A. 43. Is it rated?
 44. CF-A. 44. Olesya and Rodion
 45. CF-A. 45. String task
 46. CF-A. 46. Translation
 47. CF-A. 47. Case of the Zeros and Ones
 48. CF-A. 48. Football
 49. CF-A. 49. Brain’s Photos
 50. CF-A. 50. Dubstep

 51. CF-A. 51. Valera and X
 52. CF-A. 52. Arpa’s hard exam and Mehrdad’s naive cheat
 53. CF-A. 53. Calculating Function
 54. CF-A. 54. Theatre Square
 55. CF-A. 55. Anton and Polyhedrons
 56. CF-A. 56. Panoramix’s Prediction
 57. CF-A. 57. Counterexample
 58. CF-A. 58. Good Number
 59. CF-A. 59. Dice Tower
 60. CF-A. 60. Alyona and Numbers

 61. CF-A. 61. Mountain Scenery
 62. CF-A. 62. Help Vasilisa the Wise 2
 63. CF-A. 63. Chewbaсca and Number
 64. CF-A. 64. Ksenia and Pan Scales
 65. CF-A. 65. Launch of Collider
 66. CF-A. 66. Polo the Penguin and Segments
 67. CF-A. 67. IQ Test
 68. CF-A. 68. Yaroslav and Permutations
 69. CF-A. 69. Laptops
 70. CF-A. 70. Snow Footprints
 71. CF-A. 71. Raising Bacteria
This post is licensed under CC BY 4.0

Trending Tags

Contents

Trending Tags