Posts Cấu trúc lặp trong C++
Post
Cancel

Cấu trúc lặp trong C++

Ngôn ngữ lập trình cung cấp cho chúng ta nhiều cấu trúc điều khiển và cho phép bạn thực hiện những phần phức tạp.

Vòng lặp cho phép thực hiện một lệnh và một nhóm lệnh nhiều lần.

Có hai mô hình cấu trúc lặp:

  • Lặp với điều kiện trước

Lặp với điều kiện trước

  • Lặp với điều kiện sau

Lặp với điều kiện trước

C++ hỗ trợ ba loại vòng lặp

1. Vòng lặp while

Cú pháp:

1
2
3
4
while(dieu_kien)  
{ 
	cac_lenh;  
}

Hoạt động:

Ở đây, cac_lenh có thể là lệnh đơn hoặc một khối các lệnh. dieu_kien có thể là bất kỳ biểu thức nào, và giá trị true là bất kỳ giá trị nào khác 0. Vòng lặp lặp đi lặp lại trong khi dieu_kientrue.

Hoạt động vòng lặp while là thể hiện của mô hình lặp với điều kiện trước ở trên.

2. Vòng lặp for

Vòng lặp for là một thể hiện của mô hình lặp với điều kiện trước, tương tự như while nhưng với cú pháp ngắn gọn hơn.

Cú pháp:

1
2
3
for  ( bien; dieu_kien; tang_giam )  { 
	cac_lenh;  
}

Hoạt động:

Hoạt động vòng lặp for

3. Vòng lặp do…while

Không giống như các vòng lặp forwhile, mà kiểm tra điều kiện vòng lặp ở ngay bước đầu tiên của vòng lặp, vòng lặp do…while trong Ngôn ngữ C++ kiểm tra điều kiện của nó tại phần cuối của vòng lặp.

Một vòng lặp do…while là tương tự như vòng lặp while, ngoại trừ ở điểm một vòng lặp do…while bảo đảm thực hiện vòng lặp ít nhất một lần

Cú pháp:

1
2
3
do  { 
	cac_lenh;  
} while( dieu_kien );

Hoạt động:

Hoạt động của vòng lặp do-while

This post is licensed under CC BY 4.0

Trending Tags

Contents

Trending Tags