Posts Cấu trúc rẽ nhánh trong C++
Post
Cancel

Cấu trúc rẽ nhánh trong C++

Khi thực hiện việc lựa chọn thông qua ra quyết định, ta sử dụng cấu trúc rẽ nhánh để điều khiển. Ví dụ:

  1. Nếu trời mưa thì ta sẽ ở nhà, ngược lại sẽ đi đá bóng
  2. Nếu A là số chẵn thì thông báo “EVEN” ngược lại thông báo “ODD”
  3. Nếu i>N thì kết thúc chương trình

1. Cấu trúc if-else

Mô hình cấu trúc rẽ nhánh dạng khuyết **if (<đk>) ;**

Mô hình cấu trúc rẽ nhánh dạng khuyết

Cấu trúc rẽ nhánh dạng đầy đủ **if (<đk>) ; else <công việc 2>;**

Mô hình cấu trúc rẽ nhánh dạng đầy đủ

Ví dụ 1: Nếu x là số chẵn thì thông báo EVEN, ngược lại thông báo ODD

1
2
if (x%2==0) cout << "EVEN";
else cout << "ODD";

Ví dụ 2: Nếu k > 10 thì kết thúc chương trình

1
if (k>10) return 0;

2. Cấu trúc switch

Ta có thể biểu diễn các cấu trúc if - else lồng nhau căn cứ vào giá trị biến bằng cấu trúc switch…case như sau.

Ví dụ: Nhập vào một số nguyên N (1<=N<=7). Hãy thông báo thứ tương ứng với số N đó theo quy tắc: 1 - Sun, 2 - Mon, 3 - Tue, 4 - Wed, 5 - Thu, 6 - Fri, 7 - Sat

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
int n; cin >> n;
switch(n){
	case 1: cout << "Sun"; break;
	case 2: cout << "Mon"; break;
	case 3: cout << "Tue"; break;
	case 4: cout << "Wed"; break;
	case 5: cout << "Thu"; break;
	case 6: cout << "Fri"; break;
	default: cout << "Sat";
}
This post is licensed under CC BY 4.0

Trending Tags

Contents

Trending Tags