Posts Hướng dẫn học lập trình cơ bản với C++
Post
Cancel

Hướng dẫn học lập trình cơ bản với C++

Giới thiệu

Cô liệt kê danh sách bài tập ở đây, theo thứ tự các em đã, đang và sẽ được thực hành trên lớp. Các em có thể làm và nộp bài bất cứ lúc nào tại địa chỉ cô để ở mỗi phần (trang này cô sẽ tiếp tục cập nhật). Các bài tập tối thiểubắt buộc với mọi học sinh, nếu bạn nào thực hiện các bài tập làm thêm tốt sẽ được xem xét cộng điểm ưu tiên.

Tài khoản đăng nhập: các em phải tạo tài khoản tại trang Codeforces. Có thể đăng nhập ngay bằng tài khoản Facebook hoặc Gmail sẽ nhanh hơn. Để thuận tiện cho việc kiểm soát việc học của các em, các em điền thông tin đăng nhập vào form này (bắt buộc).

Thuật toán và lập trình là kĩ năng cơ bản của thời đại công nghệ, nếu có nền tảng tốt các em sẽ có cơ hội phát triển cao hơn ở các bậc học sau này. Cô hy vọng các em tìm được niềm vui trong quá trình học thuật toán và lập trình, đừng quá lo lắng về điểm số. Trong quá trình học lập trình cơ bản, các em có thể ít nhiều gặp khó khăn, nhưng hãy bình tâm, dành thời gian suy nghĩ thêm, làm lại các bài tập (tốt nhất là theo thứ tự mà cô đề xuất).

Những bài tập các em làm rồi, các em không nhất thiết phải làm lại. Nếu bạn nào còn cảm thấy chưa nhớ, chưa sử dụng thành thục được cú pháp ngôn ngữ thì nên làm lại các bài lần lượt từ đầu. Xem hướng dẫn nộp bài tại đây.

Các em có thể hỏi về các nội dung liên quan qua facebook của cô. Các em có thể trao đổi với nhau, hướng dẫn nhau học, tuy nhiên với mục đích để hiểu và sau đó tự mình làm được.

Danh sách bài tập thực hành

1. Kiểu dữ liệu, biến, hằng, phép gán, phép toán

Lí thuyết: kiểu dữ liệu, biến, hằng, phép gán

Lí thuyết: phép toán trong C++

Link bài tập tối thiểu

 • TONGAB
 • TINHTOAN
 • HCN
 • DUONGTRON
 • DODAI
 • NHIETDO
 • NHIETDO1

2. Cấu trúc rẽ nhánh

Lí thuyết: cấu trúc rẽ nhánh

Link bài tập tối thiểu

Link bài tập làm thêm - Sheet1

 • MAX2
 • CHANLE
 • AMDUONG
 • HOURS
 • MAX3
 • PTBACHAI
 • XEPLOAI
 • DAY
 • DIGIT

3. Cấu trúc lặp

Lí thuyết cấu trúc lặp

3.1. Lặp P1

Link bài tập tối thiểu

Link bài tập làm thêm - Sheet1

 • 1TON
 • ATOB
 • DOWNTO
 • BANGNHAN
 • EVEN
 • EVENCNT
 • SUM
 • SUMN
 • GIAITHUA
 • UOCSO
 • NUMBERTYPE
 • SUMODDS
 • SOHOANHAO
 • NGUYENTO
 • MAXX

  3.2. Lặp P2

Link bài tập tối thiểu

 • DAONGUOC
 • AMSTRONG
 • SODAONGUOC
 • PALINDROME
 • DOCSO
 • VIETBANGCHU (Bài tập thêm)

3.3. Lặp P3

Link bài tập tối thiểu

 • LKNGUYENTO
 • LKSOHOANHAO
 • LKAMSTRONG
 • SQUARESTARS
 • HOLLOWSTARS
 • RTRIANGLE
 • LTRIANGLE
 • RETRIANGLE
 • LETRIANGLE

4. Kiểu mảng

4.1. Mảng một chiều

Video bài giảng mảng 1 chiều

Link bài tập tối thiểu

 • REVERSE
 • SUMATION
 • SUMODDS
 • REPLACEMENT
 • FINDMAX
 • POSITION
 • FIRSTLAST
 • SWAPMINMAX
 • MAXPAIR
 • INSERTX
 • DECTOBIN
 • SEARCHING
 • DELETEX (Bài tập làm thêm)
 • SELECTIONSORT (Bài tập làm thêm)

4.2. Mảng hai chiều

Video bài giảng mảng 2 chiều

Link bài tập tối thiểu

 • 2DARRAY
 • MATRIXSUM
 • MAINDIAGONAL
 • MINORDIAGONAL
 • SWAPDIAGONAL
 • UPPERMATRIX
 • LOWERMATRIX
 • TRANSPOSE
 • AMATRIX (bài tập thêm)
 • MATRIXADD (bài tập thêm)
 • MATRIXMUL (bài tập thêm)
 • MATRIX (bài tập thêm)
 • BINARYMATRIX (bài tập thêm)
 • CARO (bài tập thêm)

5. Hàm (Functions)

5.1. Sử dụng hàm có sẵn trong thư viện

Video bài giảng hàm P1

Lí thuyết hàm

Link bài tập hàm P1

 • UPPERLOWER
 • TOLOWER
 • COUNTABCDEF
 • COUNTAZ (bài tập làm thêm)

5.2. Hàm do người dùng tự định nghĩa

Link bài tập hàm P2

5.3. Hàm đệ quy

Danh sách bài tập luyện tập hàm đệ quy

Video bài giảng hàm đệ quy

 • FACT
 • INHELLO
 • FIBO1
 • EXPO
 • FASTEXP
 • GCD
 • PRINTARR
 • CKN
 • MAXIMUM (Làm thêm)
 • BINARYSEARCH (Làm thêm)
 • HANOITOWER (Làm thêm)

6. Các thuật toán cơ bản

Video hướng dẫn thuật toán

Danh sách bài tập

 • ERATOS
 • SELECTIONSORT
 • SELECTIONSORT1
 • BUBBLESORT
 • INSERTIONSORT
 • COMPARE
 • ONES
 • HEXA
 • KPRIME
 • COCKTAILSORT

7. Luyện tập tổng hợp

Danh sách bài tập luyện tập CFA1

8. Kiểu xâu kí tự - string

9. Kiểu cấu trúc - struct

10. Tìm kiếm và sắp xếp

Cho mô tả thuật toán, yêu cầu cài đặt thành chương trình hoàn chỉnh. Thực hành đánh giá thuật toán các thuật toán đơn giản.

 1. Sắp xếp nổi bọt
 2. Sắp xếp chọn
 3. Sắp xếp chèn
 4. Sắp xếp trộn
 5. Sắp xếp nhanh
 6. Cocktail Sort
 7. Sắp xếp trộn hai đường

11. Thư viện STL C++

 • Pair
 • Vector
 • List
 • Dequeue
 • Queue
 • Priority Queue
 • Stack
 • Set - Multiset
 • Map - Multimap
 • Sort STL
 • Search STL
This post is licensed under CC BY 4.0

Trending Tags

Contents

Trending Tags